Тэтгэлэгийн тухай

Тэтгэлэгийн тухай

(ЗГ-ын 2014 оны 71-р тогтоолоос хураангуйлав)

I.Үндэсний тэтгэлэг

1.1.Бакалавр оюутанд Үндэсний тэтгэлэг олгоход тавигдах шаардлага

1.Элсэлтийн журмын дагуу элссэн байх

2.Нэг улиралд 12 кредитээс доошгүй хичээл судалж дүгнүүлсэн байх

3.Өмнөх улирлын ҮГДүн нь 2,0-оос доошгүй байх /ЗГ-ын 2014-07-04-ний 214-р тогтоолоор нэмж орсон заалт/

1.2.Магистр, доктор оюутанд Үндэсний тэтгэлэг олгоход тавигдах шаардлага

1.Магистр оюутан бол бакалаврын дипломын  ҮГД 2,8-аас доошгүй байх

2.Доктор оюутан бол магистрийн дипломын ҮГД нь 3,0-оос доошгүй байх

3.Нэг улиралд 10-аас доошгүй кредитийн хичээл судалж  дүгнүүлсэн байх

II.Урамшууллын тэтгэлэг

Хэнд олгох:

1.Тэргүүлэх ач холбогдолтой мэргэжлийн чиглэлээр өдрийн ангид суралцаж буй суралцагчид

2.Тусгай шаардлага хангасан суралцагчид (өмнөх улирлын ҮГД-г харгалзан олгоно.)

Бакалавр оюутанд урамшууллын тэтгэлэг олгоход тавигдах шаардлага

1.Тэргүүлэх ач холбогдолтой мэргэжлээр (71-р тогтоолын 2-р хавсралт) Элсэлтийн Ерөнхий Шалгалтын оноо нь 720-оос доошгүй шинээр элсэгчид 50 хувийн

2.ҮГД нь 3,4 болон түүнээс дээш суралцагчид 50 хувийн  тэтгэдэг олгоно.

3.ҮГД нь 3,8 болон түүнээс  дээш суралцагчид 75 хувийн тэтгэлэг авна.

4.Улсын олимпиадад эхний 3 байрт шалгарсан, ОУ-ын олимпиадад шагналт байр эзэлсэн шинээр элсэгчид эхний жилд 100 хувийн тэтгэлэг олгоно.

Магистр, доктор оюутанд урамшууллын тэтгэлэг олгоход тавигдах шаардлага

1.3,6-аас дээш ҮГД-тэй магистр, докторантад 75 хувийн тэтгэлэг олгоно.

2.Хөндлөнгийн хянан магадлагаа бүхий олон улсын мэргэжлийн сэтгүүлд 1-ээс доошгүй өгүүлэл хэвлүүлсэн магистр, докторантад 100 хувийн тэтгэлэг олгоно.

 

Сургалтын алба

 

2014-08-11-ний өдөр

СТС-ийн зээлийн материал

СТС-ийн зээлийн материал

ЗГ-ын 2012 оны 19-р тогтоолд зааснаар Элсэлтийн Ерөнхий Шалгалтад 600 түүнээс доошгүй оноо авсан шинэ элсэгч , үнэлгээний голч дүн 2,8 түүнээс дээш дүнтэй суралцагч, СТСангийн зээлээр сурч болно гэж заасан.

Энэхүү зээлд амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой өрхийн, хагас өнчин, малчин өрхийн суралцагч, гэрээт цэргийн албыг 2-оос доошгүй жилийн хугацаагаар хаасан суралцагчид хамрагдана.Бүрдүүлэх материал:

1,Элссэн эрхийн бичиг/яамны томилолт/

2,Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар

3,Батламжийн хуулбар

4,Оюутны иргэний үнэмлэхийн хуулбар

5,Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар

6,Аймаг,сум баг /улаанбаатарт бол дүүрэг ,хорооны/ тодорхойлолт

7,Зээлийн барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ/үл хөдлөх хөрөнгийн нотариатаар баталгаажуулсан/

8,Гэрээт цэргийн албыг 2-оос доошгүй жилээр хаасан болохыг нотлох аймаг, дүүргийн цэргийн штабын тодорхойлолт, цэргийн үнэмлэх дэх бичилт/

9,Хагас өнчин бол асран хамгаалагчийн нь нас баралтын гэрчилгээний баталгаажуулсан хуулбар

10,малчин өрхийн суралцагч бол малын тоо толгойг баталгаажуулсан бичиг

11,а/Өрхийн орлого тодорхойлсон баримт бичиг/ эцэг эх асран хамгаалагчийн цалингийн тодорхойлолт, халамжийн, тэтгэмжийн  болон энгийн тэтгэврийн дэвтэрийн нүүр зурагтай хуудас ба 2014 оны тэтгэвэр тэтгэмж авсаныг бөглөсөн хуудас/нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

  б/Өрхийн гишүүд ажил эрхэлдэггүй бол Хөдөлмөрийн байгууллагын ажилгүйчүүдийн бүртгэлд байдаг талаар тодорхойлолт

  в/Баг, хорооны амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой өрхийн гишүүн болохыг нотлох бичиг

г/ Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь  ( 70%-иас  багагүй байх), хугацаа тогтоосон акт (комиссийн шийдвэр)

12,Өргөдөл/ эцэг эхийн, оюутны өөрийн/

 

СТС-ийн буцалтгүй тусламжийн материал

Буцалтгүй тусламжид бүтэн өнчин, хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутан, эцэг эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй, хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн суралцагч хамрагдана.Бүрдүүлэх материал:

1,Элссэн эрхийн бичиг/яамны томилолт/

2,Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар

3,Батламжийн хуулбар

4,Оюутны иргэний үнэмлэхийн хуулбар

5,Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар

6,Аймаг,сум баг /улаанбаатарт бол дүүрэг ,хорооны/ тодорхойлолт

7,А.Бүтэн өнчин /эцэг эхийн нас баралтын гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар/

 Б.Оюутан хөгжлийн бэрхшээлтэй /70 хувиас доошгүй хөдөлмөрийн чадвар алдалттай болохыг тогтоосон халамжийн тэтгэврийн нотариатаар батлуулсан хуулбар болон хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг тогтоосон акт/

В.Эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бол /70 хувиас доошгүй хөдөлмөрийн чадвар алдалттай болохыг тогтоосон халамжийн тэтгэврийн нотариатаар батлуулсан хуулбар болон хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг тогтоосон акт /

Г.Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан өрхийн гишүүнтэй бол/хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан болохыг тогтоосон халамжийн тэтгэврийн дэвтэрийн нотариатаар батлуулсан хуулбар болон хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг тогтоосон акт / тайлбар:  халамжийн, тэтгэмжийн  тэтгэврийн дэвтэрийн нүүр зурагтай хуудас ба 2014 оны тэтгэвэр тэтгэмж авсаныг бөглөсөн хуудас нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/ 

8,Өргөдөл /оюутны өөрийн/

Эдгээр материалуудыг бүрдүүлээд Сургалтын албаны бүртгүүлсэн ажилтандаа өгнө үү

 

 

СУРГАЛТЫН АЛБА

 

2014-08-11 өдөр 

ШИНЭЭР ЭЛССЭН бакалавр ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД

ШУТИС БуХС-д ШИНЭЭР ЭЛССЭН бакалавр ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД

2014-2015 оны хичээлийн жилд шинээр элссэн  оюутнуудыг 2014 оны 8-р сарын 18-ны 10 цагаас  8-р сарын 24-ны 16 цаг хүртэл бүртгэнэ.8-р сарын 23,24-ны Бямба, Ням гаригуудад 10-16 цагт бүртгэнэ.

Бүртгүүлэх үйл ажиллагааны дараалал:

1.Сургалтын албаны дараах ажилтнуудаас оюутны кодоо авна.

·       Бизнесийн удирдлага (багц),-Т.Пүрэвзул 111А өрөө

·       Менежмент (багц)-Б.Болор 111В өрөө

·       Нийгмийн ажил, Нийтийн удирдлага-А.Оюундэлгэрэх 111Б өрөө                                           

2.Шинээр элссэн 1-р курсын оюутнууд сургалтын төлбөр (30 кредит) 1.590.000 төгрөгийг ШУТИС БуХС УБХБанкны 2611184512 тоот дансанд төлөхдөө нэр,   оюутны код,  регистрийн дугаараа заавал бичнэ.

3.Бүртгүүлэхэд шаардлагатай материалууд, төлбөрийн баримтын хуулбараа СА-ны ажилтанд хураалгаж суралцах гэрээ байгуулна.

4.Бүртгүүлсэн оюутан СА-ны ажилтнаас нууц үгээ авч www.surgalt.edu.mn/student/ хаягаар орж 8 сарын 20-нд хичээл сонголтоо хийнэ.Хичээл сонголт хийхдээ зөвлөх багшаасаа зөвлөгөө авна.

5.Оюутны цахим үнэмлэхээ инженер Б.Түвшинтөгс / 133 тоот өрөө/-д захиална.

6.Үндэсний тэтгэлэг авах шинэ элсэгчдийн нэгдсэн бүртгэлийг Сургалтын албанаас УБХБанкинд гаргаж өгч данс нээлгэнэ.Банкнаас гаргасан мэдээллийн дагуу оюутан бичиг баримтаа авч очин дансаа баталгаажуулна.Дансаа баталгаажуулаагүй болон регистр, овог нэр буруу өгсөн тохиолдолд  тэтгэлэг орохгүй.

Бүртгүүлэхдээ дараах бичиг баримтыг авчирна.Үүнд:

1. Элссэн эрхийн бичиг ба томилолт

2. Ерөнхий шалгалтын батламж

3. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ

4. Сурагчийн хувийн хэрэг

5. 3х4-ийн хэмжээтэй цээж зураг 2 хувь

6. Оюутны өөрийн болон эцэг, эхийн иргэний цахим үнэмлэх

7. Сургалтын төлбөр төлсөн баримтын хуулбар

8. Томилолтын үнэ 1000 төгрөгийг ШУТИС БуХС УБХБ 2611184512 тоот дансанд тушаасан баримт  

9. Эрүүл мэндийн үзлэгийн хураамж 8000 төгрөг ШУТИС ЭХС Голомт -811 500 7022  тоот дансанд тушаасан баримт

10.    Оюутны өөрийн болон эцэг эхийн холбоо барих утасны дугаараа өгнө.

11.    Эрэгтэй оюутнууд Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхийн дугаараа бүртгүүлнэ

Тайлбар:

1.2014 оны 08 сарын 25-нд 0-р долоо хоногийн хичээл эхэлнэ.

2.2014-2015 оны хичээлийн жилийн 1 кредитийн үнэлгээ бакалавр-53000, магистр-79500, доктор-106000 төгрөг болно.

3.Сургуулийн 1-р давхарт байрладаг УБХБанкны тооцооны төвд төлбөрөө тушаана.УБХБанк ажиллаагүй үед Кассын няравт төлбөрөө тушаана.

4.Оюутны байрыг  Сургуулийн захиргаа,автобусны билет захиалгыг Оюутны зөвлөл хариуцах тул Сургалтын алба энэ талаар мэдээлэл хийхгүй.

5.Төлбөрийн баримтын эх хувийг ХАОАТатварын хөнгөлөлт, Цэргийн бүртгэлд хэрэглэдэг тул төлбөр төлсөн баримтаа өөртөө хадгалахыг анхааруулъя.

6.Сургалтын Төрийн Сангийн зээл,сургалтын төлбөр олгох журам /ЗГ-ын 2012 оны 19-р тогтоол, 2014 оны 71-р тогтоол/-ын талаар www.sts.meds.gov.mn веб сайтаас мэдээлэл авна уу

ШУТИС БуХС-ийн Сургалтын алба

2014-08-15-ны өдөр

 

 

Оюутан хэнд ямар асуудлаар хандах

Тэтгэлэгийн тухай

Тэтгэлэгийн тухай

(ЗГ-ын 2014 оны 71-р тогтоолоос хураангуйлав)

I.Үндэсний тэтгэлэг

1.1.Бакалавр оюутанд Үндэсний тэтгэлэг олгоход тавигдах шаардлага

1.Элсэлтийн журмын дагуу элссэн байх

2.Нэг улиралд 12 кредитээс доошгүй хичээл судалж дүгнүүлсэн байх

1.2.Магистр, доктор оюутанд Үндэсний тэтгэлэг олгоход тавигдах шаардлага

1.Магистр оюутан бол бакалаврын дипломын  ҮГД 2,8-аас доошгүй байх

2.Доктор оюутан бол магистрийн дипломын ҮГД нь 3,0-оос доошгүй байх

3.Нэг улиралд 10-аас доошгүй кредитийн хичээл судалж  дүгнүүлсэн байх

II.Урамшууллын тэтгэлэг

Хэнд олгох:

1.Тэргүүлэх ач холбогдолтой мэргэжлийн чиглэлээр өдрийн ангид суралцаж буй суралцагчид

2.Тусгай шаардлага хангасан суралцагчид (өмнөх улирлын ҮГД-г харгалзан олгоно.)

Бакалавр оюутанд урамшууллын тэтгэлэг олгоход тавигдах шаардлага

1.Тэргүүлэх ач холбогдолтой мэргэжлээр (71-р тогтоолын 2-р хавсралт) Элсэлтийн Ерөнхий Шалгалтын оноо нь 720-оос доошгүй шинээр элсэгчид 50 хувийн

2.ҮГД нь 3,4 болон түүнээс дээш суралцагчид 50 хувийн  тэтгэдэг олгоно.

3.ҮГД нь 3,8 болон түүнээс  дээш суралцагчид 75 хувийн тэтгэлэг авна.

4.Улсын олимпиадад эхний 3 байрт шалгарсан, ОУ-ын олимпиадад шагналт байр эзэлсэн шинээр элсэгчид эхний жилд 100 хувийн тэтгэлэг олгоно.

Магистр, доктор оюутанд урамшууллын тэтгэлэг олгоход тавигдах шаардлага

1.3,6-аас дээш ҮГД-тэй магистр, докторантад 75 хувийн тэтгэлэг олгоно.

2.Хөндлөнгийн хянан магадлагаа бүхий олон улсын мэргэжлийн сэтгүүлд 1-ээс доошгүй өгүүлэл хэвлүүлсэн магистр, докторантад 100 хувийн тэтгэлэг олгоно.

 

Сургалтын алба

 

2014-08-11-ний өдөр

Зарлал

ШУТИС-ийн БуХС-ийн хичээлийн ба оюутны байрны засварын ажлууд хийгдэх тул Барилгын засал чимэглэлийн компаниудыг хамтран ажиллахыг урьж байна
харилцах утас : (+976)-454255
10:53 PM99519202

Бүх оюутны анхааралд

2013-2014 оны хичээлийн жилээс Сургалтын Төрийн Сангийн зээл, буцалтгүй тусламжаар сурах болсон оюутнууд 6 сарын 03-наас 05-ны өдрүүдэд Сургалтын албанд ирж гэрээгээ байгуулна уу.Гэрээ байгуулаагүй оюутанд суутгал хийж төлбөрийг буцаан төлүүлнэ. Сургалтын алба 111А өрөө. 2014-06-02

Мэдээллийн технологийн Инкубаторт нэмэлт элсэлт авна

ШАЛГАЛТЫН ХУВААРЬ

Exchange program of Kumoh National Institute of Technology

Dear All Students of MUST,  

We are inviting you to apply student exchange program for the 2014 fall semester in the near future. /Kumoh National Institute of Technology/

The fall semester duration will be from the right beginning of September to mid of December 2014. 

Participants will get an exemption of tuition fees and housing (excluding meal) during their stay here at KIT.

Students normally enroll in 3-5 academic courses (9-15 credits), plus 3 credits each of Korean language and Korean history.

They will be also offered the chance to participate in various extracurricular activities such as industrial tours and cultural experiences.

Potential students should submit:

1. Application form (attached)

2. Certificate of Enrollment

3. Academic transcript

4. Copy of passport

Deadline:  no later than May 23th, 2014,

If you need more information please contact Office of International Cooperation  Mongolian University of Science and Technology.

Tel: 329081

КТМС албан ёсны FB хуудас!
КТМС албан ёсны Twitter хуудас!

Байршил:13381, Их тойруу, КТМС
Баянзүрх дүүрэг 2-р хороо
Монгол улс
Шуудангийн хаяг:   Улаанбаатар хот, Ш/Х-313
Утас: +(976)-11-453380
Факс: +(976)-11-458151
Copyright © 2012 Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Компьютерийн Техник Менежментийн Сургууль

Компьютерийн Техник Менежментийн Сургууль